Toilet couldn’t take anymore #toilethumour #puns #webcomic #webdoodle #toiletjokes